GenelNevşehir

Urgenç ; MEB Telafi Eğitimi Tartışmalarına Açıklık Getirmelidir

TürkEğitim-Sen NevşehirŞubeBaşkanı Tayfur Urgenç, kovid-19 sebebiile  TBMM’dekabuledilendeğişiklikile 222 sayılıkanundayapılandüzenlenmeninardındankamuoyundayaztatilinde de eğitimverilecekhaberlerihakkındadeğerlendirmelerdebulundu. “Öğrencilerimiziçintelafieğitiminetabiîki evet bununöğretmenlerolaraktartışmasınınyapılmasınadahimüsaadeetmeyiz” diyenTes. ŞubeBaşkanı Urgenç ancakbudüzenlemenin, önümüzdekiyıllarda (telafieğitiminindışında) seminer, kursya da meslekieğitimgibibaşkaadlaraltındaistismaredilecekuygulamalarazeminoluşturmamasınadikkatçekerekaçıklamasındaşunlarıbelirtti:

“Öğrencilerimiziçintelafieğitiminetabiiki evet. Öğretmenlerolarak, bununtartışmasınınyapılmasınadahimüsaadeetmeyiz!

Ülkemizolağanüstübirsüreciyaşıyor.

Ancakbudüzenlemenin, önümüzdekiyıllarda (telafieğitiminindışında) seminer, kursya da meslekieğitimgibibaşkaadlaraltındaistismaredilecekuygulamalarazeminoluşturmamasınadikkatedilmelidir.

Yıllardırbazıçevrelercedillendirilen “Öğretmen 3 ay tatilyapıyor” yalanının, idareyitahrikederekyanlışuygulamalaranedenolabileceğiendişesinitaşımıyordeğiliz.

Söylemektendilimizdetüybitti: Kardeşim, öğrencilertatildeolduğuiçinöğretmenokulagelmiyor. Anlamakbukadarmızor?

Öğretmeninasılişi ‘öğretmenliktir.’

Öteyandanülkemizinmevsimkoşulları, turizmvetarımlauğraşanailelerinçocuklarıdüşünüldüğündeTemmuzveAğustosaylarındanziyadetelafieğitimininEylülayındayapılmasıhususudahauygunolacağıgörülmelidir. Bu konuda MEB sanırımbiraçıklamagetirecektir.”

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel