GenelNevşehir

TES ; TBMM’nin 100. Yılını Tarih Dersi Niteliğinde Bir Açıklama İle Kutladı

TÜRK EĞİTİM SEN; TBMM’NİN 100.YILINI TARİH DERSİ NİTELİĞİNDEKİ AÇIKLAMA İLE KUTLADI.

TürkEğitim-Sen NevşehirBaşkanı Tayfur Urgenç’in, 23 Nisan UlusalEgemenlikveÇocukBayramıdolayısıylayaptığıbasınaçıklamasıdır.

Türktarihinintozlusayfalarındapekçokzaferinolduğukadar nadir de olsaistenmeyensonuçlarınyaşandığımuayyendir.  DünyatarihiiçindemüstesnabiryertutanTürktarihinikronolojikolaraktakipettiğimizdebaşarıeğrisiinişlerveçıkışlargösterse de Türk’ünpratikliğine, azmine, teşkilatçılığınavekahramanlığınasahipmilletleryeryüzündeoldukçasınırlıdır. Tarihteişleriyigitmediğinde, hattahasımlarınınbudefabittidediğipekçokhadisedeTürkMilletikendisinemevzileniptoparlanacakyenibir Ergenekon bulmuş, adetakendisinedayatılmayaçalışılankaderi, ya da masa başındayazılanantlaşmalarıtıpkıbirpaçavragibiyırtarakhasımlarınınsuratınaatıpküllerindenyenidendoğmuştur.

İnsanhayatınınnasıldönemleri var isemilletlerinhayatında da önemlibasamaklarvedönümnoktalarıbulunmaktadır. Milletleringeçmiştegöstermişolduklarıinisiyatiflervekazandıklarıbaşarılarmillîhafızadataşınıpgeleceknesillereaktarıldıkçamillîromantizmincanlıtutulmasımümkünolmaktadır. Millîromantizmtarihinvegüncelşartların size sunmuşolduğudurumuyüreğiniz, inancınızvemillîbirliğiniziletersineçevirmeninsözlüklerdekikarşılığıolarakyeralmaktadır. TürkmilletinintarihindeErgenekon’dançıkışolmasaidi 1071 Malazgirtzaferiolmazidi. MalazgirtZaferiolmasaidiçağkapatıpçağaçanİstanbul’unFethigerçekleşmezidi, İstanbul Fethedilmeseidi, ÇanakkaleDestanıolmazidi. Bütünmaddiimkanlaravesayıcaüstünlüğekarşıinanç, imanvemefkureninzaferiolanÇanakkaleDestanıyaşanmasaidiyeniTürkdevleti’ninkuruluşumümkünolmazidi. Atatürk’ün, MuhtaçOlduğunKudretDamarlarındaki Asil Kanda Mevcuttur..!sözüiştebudurumunaçıkbirgöstergesidir. Türkmilletininmillîbirikimiveazmikarşılaştığı her zorluğuyenmeyemuktedirdir. Milletimizinkalıtımsalhafızasıimkânsızlıklardanimkânyaratmaya, hezimetlerdenzaferdoğurmaya, küllerindençakankıvılcımileyenibirözgürlükvebağımsızlıkateşiyakmayatalimlidir.

Bundanyüzyılönce de Türkmilletiiçindebulunduğuolağanüstüzorşartlaravekısıtlıimkânlararağmenişteböylezorlubirsınavıalnınınakıylavermiş, kendisinebiçilenkefenivehazırlanankurşuntabutuparçalayıpatmıştır. 1914’de başlayan 1. DünyaSavaşı, OsmanlıDevletiiçin 1918 MondrosAteşkesAntlaşmasıilebitmişoldu. Son dereceağırhükümleriçerenbuateşkesantlaşmasıaslındaitilafdevletleriiçintatminediciolmamış 1920’de SevrAntlaşmasıiledahaağırhükümlerikabulettirebilmekamacıylaateşkesadlıbarışantlaşmasısürecindeOsmanlıDevleti’niişgaletmeyeveparçalamayabaşlamışlaridi. OsmanlıDevletibu durum karşısındahalkıntepkisinikontroledebilmekamacıylaNasihatHeyetlerioluşturarakAnadolu’nundörtbirtarafınagönderdi. Bu heyetlerinçalışmasınarağmenişgallereveegemenlikhaklarınınkaybedilmesineengelolmakiçinTürkmilletininmillîhafızasıtepkivermekteydi. BölgeseldirenişcemiyetlerininkurulmasıilebaşlayansüreçAnadolu’dayenibiroluşumunyenibirErgenekon’unkıpırtılarıidi.

Anadolu’nunpekçokyerindebağımsızlığımızısonlandıracakantlaşmayaveişgallerekarşıbirmillîmücadeleninbaşlaması Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’açıkmasıilebirsistemdâhilindedevametmiştir. 21-22 Haziran 1919’da yayınlananAmasyaGenelgesi’nedamgavuran “Milletinbağımsızlığını, yinemilletinazimvekararıkurtaracaktır..!ilkesi; Türkmilletininönemlidonanımınınhattaenbüyüksermayesinin, bağımsızlığaolanaşkı, egemenliğineolantutkusuilebunlarahangişartaltındaolursaolsunulaşabilmeazmivekararlılığınınbirgöstergesidir. Bu şiargeçmiştengünümüzeTürkmilletininbıçakkemiğedayandığında, imkânveşartlar ne olursaolsunvazifeyeatılmakiçintereddütetmediğineolaninancınbirsimgesidir. BöyleceTürkmilletininegemenliğinedayananyenibirmücadeleveonunsonucuolarakdoğacakTürkdevletininbaşlangıcıyolunda ilk adımatılmıştır.

AmasyaGenelgesi, Erzurum Kongresi, BalıkesirveAlaşehirkongrelerininardından Sivas Kongresi’nintoplanması ta kiMudanyaveLozanantlaşmalarıilesonlanacakTürkmillîmücadelesi, yenibirivmekazanmışoldu. Bilhassa Sivas Kongresi’nekatılandelegelerinsayısıvetemsilettikleribölgelerdüşünüldüğündemillîbağımsızlıkiçinmilletinyekvücutolduğudeğerlendirilebilir. MebusanMeclisi’nin 28 Ocak 1920’deki gizlibiroturumdaMisak-ı MillîadıverilenTürkbağımsızlıkhareketininmanifestosuniteliğindekialtımaddelikbirbildiriyikabuletmesineticesinde İstanbul HükümetitarafındanMebusanMeclisikapatılmıştır. Bu bildirikarşısındaİngilizlerintepkiolarakİstanbul’uişgaletmesiüzerineAnkara’dabirmeclisinkurulmasıvebağımsızlıkmücadelesininburadanyürütülmesiihtiyacıhâsılolmuştur. 

Anadolu işgalvesavaşlardankurtulabilenveTürkbağımsızlığınainanan asker, kanaatönderi, delege, her kim var isebağrınabasmışyenibirmücadeleçınarınınfilizinioluşturmuştur. Ankara’daköksalanyenifiliz, tutuklamalardanvebaskılardankurtulanherkesinburada Mustafa Kemal Paşa’nınetrafındahaleleroluşturmasınaimkânvermiştir. MilletinumuduolarakAnkara’nınkabulgörmesivetoplumsaltalepneticesinde Mustafa Kemal Paşa, Ankara’dabirmeclisintoplanıpkurtuluşmücadelesinibumeclisinyürütmesiniöngörmüştür. Bu doğrultudaillerinkolordukomutanlıklarınagönderilentelgrafta 66 sancakiçin her sancağınbirseçimbölgesikabuledilerek her sancaktanbeşvekilinseçilipAnkara’yabildirilmesivebuvekillerileAnkara’damillîbirmeclisinkurulacağıifadeedilmiştir. Yapılanseçimlerneticesindehalktarafındanbelirlenenvekiller 11 Nisan 1920 de Ankara’dabirgörüşmegerçekleştirmiştir. Demokrasi’nintecellisivetoplumsaluzlaşınınbirgöstergesiolaraktoplananmebuslarmarifetiylekurulanmeclis, Türkbağımsızlıkhareketineülkeçapındagenişbirdesteğinolduğunun da göstergesiolarakdeğerlendirilebilir. BöyleceTürkdevletgeleneğindeyeralanistişare, ferasetveortakakılmekanizmasınıişletmeilkesibirkezdaha millet olarakgeçmişolduğumuzdikenlidarboğazdabizlerifelahaeriştirmiştir. 

Ergenekon Destanı’ndayeraldığıgibizordurumadüşenveErgenekon’datoplanıpgüçlenenTürkmilletininfertlerinintarihsahnesinetekrarçıkarak, yenidenbağımsızlıklarınıkazanıpmüessesnizamlarınıtesisederek, kaldıklarıyerdendevametmesininfarklıbirörneğiTürkkurtuluşmücadelesindekendisinigöstermiştir. 23 Nisan 1920 CumagünüHacı Bayram Camii’ndekılınancumanamazınınardındanvekiller, askeriveresmierkânilebirliktecamicemaati ilk meclisinönünegelerekyapılandualarvekesilenüçkurbanınardındankapıyabağlanankırmızıbeyazkurdelelerin Mustafa Kemal PaşatarafındankesilmesiileTürkiyeBüyük Millet Meclisiaçılmışve ilk toplantısınıenyaşlıüyesıfatıileSinopMilletvekiliŞerefBey’inbaşkanlığında o gün 13.45’te yapmıştır.

Bu toplantınınaçılışkonuşmasındaŞeref Bey; işgaleveesaretebaşeğilmeyeceğini, tam bağımsızlığınezeldenberihüryaşayanTürkmilletininkararıvehedefiolduğunubelirterekbuamaçlamilletininbuiradeneticesindevekillerinitoplayarakYüceMeclisivücudagetirdiğiniifadeetmiştir. YüceAllah’ınyardımıileTürkmilletininiçtevedışta tam bağımsızlığıtesisetmeyihedeflediğinibunubütündünyayailanettiğiniifadeederekmeclisiaçmıştır. Mustafa Kemal Atatürk olağanüstüyetkilerledonatılanmeclisin hem İstanbul’dankurtulabilenvekiller hem de sonradanseçilenvekillerdenoluştuğunuvebuvekillerinhepsinineşitşartlardagörevyapacağınıbelirterekköklerindengüçalan ama hedefleridoğrultusundadeğişimitesisedebilenTürkmilletininkararlılığınıbirkezdahavurgulamıştır. MeclisBaşkanıolarak 24 Nisan 1920’de Mustafa Kemal Paşaseçilmiş, ardındanmeclishükümetikurulmuştur. BöyleceMillîMücadele’nindoğallideri, hukukîanlamda da meclisbaşkanlığıilevekillerheyetinin de başkanlığınaseçilerek, resmîvemeşruliderlikkimliğinitamamlamıştır.

BirinciMeclis, KurucuMeclis, KuvayıMilliyeMeclisi, Büyük Millet Meclisigibifarklıadlandırılmalaratabitutulsa da TürkmilletitarafındanMillîMücadele’yigerçekleştirmekamacıylakurulanbuyapı, binlerceyıllıkTürkDevletgeleneğivetoplumsalaklının 20. Yüzyılınbaşındaüretmişolduğuzamanınruhunauygunbirtedavireçetesidir. 19 Mayıs 1919 ilebaşlayanmillîçözümarayışlarıneticesindeAnadolu’danAnkara’yaulaşan “Kuva-yıMilliye’yi amil, İrade-iMilliye’yi hakim kılmakesastır.” ilkesimeclisin de parolasıolmuştur. 8 Şubat 1921 tarihlibakanlarkurulukararnamesineyazılmasıile “TürkiyeBüyük Millet Meclisi” adıkalıcılıkkazanmıştır. BundansonraTürkiyeadıresmiolarakkullanılmayabaşlanmış, millîdevletindoğumsancılarıartıkgünyüzüneçıkmıştır. Bu durum 1400 yılsonratekrardevletadında ilk defaTürkisminingeçmişolmasıbakımından da ayrıcaönemliolarakdeğerlendirilmelidir. Artık 29 Ekim 1923’e kadarTürkiyeBüyük Millet MeclisiveHükümeti hem içte hem dıştamillîmücadeleyiaktifolarakyönetmiş, EgemenlikKayıtsızŞartızMilletindir, şiarıylaTürkmilletininkaderiniTürkmilletininkararıdoğrultusundaşekillendirirkenvatanınbölünmezbütünlüğünü de sağlamayaçalışmıştır.  

23 Nisan 2020 yılında 100. yılınıkutlayacağımızTürkiyeBüyük Millet Meclisi’ninkuruluşu, Türkmilletininsavaşmeydanlarındauyguladığıturantaktiğinin, Türkdestanlarındavemillîhafızasındayaşayan, milletinkendiiçindenkendikahramanlarınıçıkarıp, zorluklarınüstesindengelecekçözümleriürettiğiErgenekon’un 20. yüzyıldafarklıbirtecellisiolarakdeğerlendirilebilir. Mondrosilebaşlayan, Sevrilekurşunbirtabutakoyularak, düşmanlarıtarafındantarihsahnesindensilinmesiarzulananTürkmilletinin yok edilmesüreci; TBMM’ninkuruluşuileyenibirdestanın, yenibirmucizeninbaşlangıcıhalinialmıştır. Gazi Meclis, 1. DünyaSavaşısonrasındabaşlayanvedörtyılsüren, tarihin o dönemiiçinaslındabütünsavaşlarıbitirenyenibirsavaşıbaşlatarakzaferleneticelendirmiştir. Kaldıkibutarihimücadeleninsonucundabütünantlaşmalarıbitirenyenibirantlaşma, LozanBarışAntlaşmasıimzalanmıştır. TBMM’ninkuruluşu on yedinciTürkdevletiolangençTürkiyeCumhuriyeti’ninkuruluşunun ilk evresi de olarakkabuledilmelidir. 

Bununlabirlikte Gazi MeclismillîaklınTürkDevletgeleneğindezordurumlarda ne kadarönemlikararlaralabildiğininvebunlarınbüyükbirdirayetleuygulanabildiğin de enönemligöstergesiolmuştur. TürkiyeBüyük Millet Meclisi, içtevedıştabağımsızlıkmücadelesiniyürütmeninyanındaTürkmilletininmuasırmedeniyetseviyesineulaşabilmesiyolunda, çıkarılmasıgerekenkanunlarınhazırlanmasında da çokönemlibirgörevüstlenmiştir. Ekonomik, askeri, toplumsal, hukuki, ticari, sanayi, tarım, diplomasiveeğitimalanındayapmışolduğuçalışmalarilehazırlamışolduğukanunlarsayesindeTürkmilletiniçağlarüzerindensıçratarakönemlibirkalkınmaseferberliğibaşlatmıştır. Mustafa Kemal Atatürk, sadeceTürkmilletinegüvenerekçıkmışolduğu tam bağımsızlıkmücadelesindeaskeribaşarılarındiğeralanlarda da kazanılması, bilhassaeğitimalanındadevamettirilmesimarifetiylesürdürülebilirolacağınıdüşünüyordu. Milletingeleceğiolangençliğeveonlarıneğitimineözelönemveriyoridi. TürkmilletininümidiolançocuklarınaverdiğiönemigüçlübirşekildevurgulayabilmekiçinTBMM’ninaçıldığıgünolan 23 Nisan, UlusalEgemenlikveÇocukBayramıolarakkabuledilerekTürkveDünyaçocuklarınaarmağanedilmiştir. Ulus devletinşasındamillîbayramlarınyerimillîbilincinkazandırılmasınakatkısunmakolarak da görülmelidir. Ulu ÖnderAtatürk’ünarmağanettiğibubayramvesilesiileTürkveDünyaçocuklarınıniçindebulunduğuşartlarabirkezdahaduyarlıkgösterilmelidir. İstismar, çocukişçiliğigibiinsanonurunayakışmayanuygulamaların son bulması hem Türk hem de dünyakamuoyunungöreviolarakgörülmelidir.

İçindebulunduğumuzsüreçteTürkiyeBüyük Millet Meclisi’ninkuruluşuveTürkbağımsızlıkhareketifarklıbiranlamkazanmıştır. Korona VirüsükaynaklıdünyayıveülkemizitehditedensalgınsürecindeTürkmilletinin her birferdininelindekiimkânlarıseferberederekçağımızınsinsidüşmanınakarşıverilenmücadeleyedestekolması, Türkbağımsızlıkruhununvemücadeleazminingenlerimizdeyaşadığınıngöstergesidir. 

Meslekliselerinde, fabrikalarda, laboratuvarlarda, sokaklardavesınırkapılarında, yollardahattaülkemizin her yerindegörevyapandoktor, hemşire, sağlıkçalışanı, bilimadamı, öğretmen, güvenlikgüçleri, öğrenci, postacı, kargocu, sanayici, vedahaburadasayamadığımızpekçokalandaemekveren her birferdimizbumücadeleninetekemiğebürünmüşunsurlarıdır. Üretmişolduklarımaske, koruyucudonanım, solunumcihazı, ilaç, aşı, ihtiyaçmaddesivesağlamışolduklarıhizmetveyararlılıklarileTürkmilletininiçindebulunduğudurumdançıkmasıiçinyenibirmücadelevermektedirler. Bu mücadelesürecindekatkısıolanherkesisaygıylaselamlıyorum.

Ne yazıkkisalgınnedeniylebu 23 Nisan’da, 100. yılınayakışırbirşekildeTBMM’ninAçılışıile 23 Nisan UlusalEgemenlikveÇocukBayramınıkutlayamayacağız. Çocuklarımızınbayramlarınıokullarında, törenalanlarında, dışarıdavegönüllerincekutlamalarınısağlayamayacağız. AncaktümbunlararağmenTürkhalkıolarak. 83 milyontekbirağızdanyürekyüreğe, ellerimizdeTürkbayraklarıyla, evlerimizinbalkonlarımızdaİstiklalMarşı’nıokuyabilir, bucoşkuyuçocuklarımızabirazolsunyaşatabiliriz.

 Türkmilletinintarihsahnesineçıktığıgündenitibarenaltınharflerleyazmışolduğuzaferlerdenbiriolan, toplumsalakılvemillîhafızaileyenidenküllerindendoğmasıbusüreçtebirkezdahatecellietmiştir. Gazi Meclis’in 23 Nisan 1920’de açılışıveardındanTürkdevletgeleneğininbirmeyvesiolarakCumhuriyetinilanı Mustafa Kemal Atatürk’ünönderliğindeyenibirdestanınadıolmuştur.

Bu vesileyle Gazi Meclisimizinaçılışının 100. yıldönümünüve 23 Nisan UlusalEgemenlikveÇocukBayramımızıkutluyor; Ulu ÖnderAtatürk’ü, silaharkadaşlarınıvetümşehitlerimizibirkezdahasaygı, minnetverahmetleanıyoruz.

 Kamuoyunasaygıyladuyurulur.

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel