GenelNevşehir

TES; Canlı ders anlatımı baskı unsuru olmasın

TürkEğitim Sen Nevşehirşubebaşkanı Tayfur Urgenç, TürkiyegenelindeTürkEğitim Sen genelbaşkanıTalipGeylan’ıncanlıdersanlatımıhusundayaptığıaçıklamayıNevşehireğitimcamiası,  kamuoyuvebasınıilepaylaştı.


Koronavirüstehlikesininbaşgöstermesiüzerine 16 Mart tarihiitibariyleokullarımızdaeğitimearaverildi. Milli EğitimBakanlığıhızlıbirşekildeuzaktaneğitimhizmetinifaaliyetesoktu. Buradakiamaçöğrencilerimizineğitime, okula, öğrenmesürecine, derseolanmotivasyonlarınıolabildiğincekorumaktı.
Doğruolan da buidi.
MEB ayrıca 8. ve 12. Sınıföğrencileriiçincanlıdersanlatımıimkanını da sundu. Dahasonra 1. ve 2. Sınıföğrencilerihariçolmaküzerearasınıflariçin de canlıdersişlenmesihizmeti de hazırlanarakdileyenöğretmenlerimizinkullanımınaaçıldı.
Ancakuzaktaneğitimkapsamındaöğretmenlerimizincanlıdersanlatımıkonusundabirtakımsıkıntılaryaşanmakta.
Güniçerisinde MEB ÜST DÜZEY BÜROKRATLARIYLA GÖRÜŞME yaparak, yaşanansorunlarıveönerilerimiziilettim. AyrıcaBakanlığınbirduyuruyayınlayarak KRALDAN ÇOK KRALCI olankimiyöneticilerininisiyatifkullanmasınıengelleyecekbiruygulamabirliğisağlanmasınıtalepettim.
Öncelikleşununbilinmesigerekir: Bütünöğretmenlerimiz, pandemigerekçesiyleeğitimezorunluolarakaraverilenbusüreçte, sahipolduklarıimkanlardahilindeellerindengeleniyapmayagayretetmektedirler. Öğrencilerimizinkesintiyeuğrayaneğitimsüreçlerininolabildiğincerehabiliteedilebilmesiiçinbüyükemeksarfetmektedirler.
Ayrıcailçelerdeoluşturulanvefadestekgruplarının da büyükçoğunluklaöğretmenlerimizingönüllühizmetleriyleyürütüldüğünü de gözdenkaçırmamaklazımdır. Yaniöğretmenlerimiz, eğitimhizmetinindışındadevletinşefkatelininvatandaşımızadokunmasıiçin de sağlıkrisklerinigözealarakfedakarcasahadakoşturmaktadır.
Bu itibarlabütünöğretmenlerimizeminnetlerimisunuyorum.

Ancakuzaktaneğitimleilgilişuhususların da görülmesigerekir:

1-Kimi okulyöneticilerinincanlıdersanlatımıfaaliyetlerinedahilolmayanöğretmenlerin EK DERS ÜCRETLERİNİN KESİLECEĞİ şeklindeöğretmenleriadetatehditettiğiduyumlarıalmaktayız. Böylebirşeymümkündeğildir. Bakanlığınaçıklamasıcanlıdersanlatımıhususundaöğretmenlerebirzorunlulukgetirmemektedir. Ayrıcabirokulyöneticisinin, öğretmenlerimizinmevzuatgereğialdığıekdersücretleriniödememek HAKKI DA değildir, HADDİ DE değildir.
Bazıilçe MEM veokulyöneticilerinin, canlıdersanlatımıhususundaadetaskortabelasıtutargibibirtutumagirdikleri, istatistiklerihormonlayarak “yukarıya” şiringörünmekadınaöğretmenlerihuzursuzedecekölçüdedayatmacıvebaskıcıdavranışlaragirdiğiizlenmektedir. Hatta bazıokulmüdürlerinin, çeşitli “oyunlarla” EBA’dakiöğrencigirişlerinişişirerek “başarılarını” göstermeyeçalıştıklarınıdahiduymaktayız.
Bu türtutumvedavranışlarısergileyenidarecilerin, BakanlığınortayakoyduğugayretinamacınıveSayınBakanınişaretettiğivizyonunhikmetinialgılamaktanyoksunolduklarınıdüşünüyorum.
-Mışgibiyapmayaalışmışbuidarecilerşunubilmelidirlerki, öğretmenihuzursuzederekbirbaşarısağlanmasımümkündeğildir.
Ayrıcasözkonusubuidarecilereşunu da sormakistiyorum; Bakanlıkmerkezteşkilatıacizmiydiki, canlıdersanlatımınızorunlubirgörevolaraköğretmenebildiremedi de sizdenricaetti?

2- Kimi okulyöneticileriöyleprogramlarhazırlamışlarki, evlereşenlik! Sabah 7.30’da ya da akşam 19.30’da iftar saatindehangiöğrenciderseiştirakedebilecektir? Bu programlarhazırlanırken, hem öğretmeninkanaatialınmalı hem de uygulanabilirliğinedikkatedilmelidir. Ayrıcasizkafanızagöreyaptığınızprogramıdayattınız; diyelimkiöğretmenimizinkendiçocuğunun da aynısaattedersi var. Kim feragatedecek?

3- ÖncekigünAnkara’nıngöbeğindekibirokulumuzunyöneticisiylegörüştüm. Yaklaşık 100 dokuzuncusınıföğrencimevcudu var, canlıderseiştirakedenöğrencisayısı 10-12 civarında. Türkiye’ninönemlibirkısmında da gerçektablonunbundançokfarklıolduğunudüşünmüyorum. Bu gerçeğigöreceğiz.

4-Yıllardır eğitimdefırsateşitsizliğindenyakınırız. Biliyoruzki, 18 milyonöğrencimizin her birininkendievindebilgisayarı, ya da internet imkanı yok. Ya da birdenfazlaöğrencininyaşadığıevlerdebirdenfazlabilgisayar yok. Böylebirdurumda biz eğitimdefırsateşitsizliğinisınıflarakadarsokmuşolmayacakmışız? Mesela 30 öğrencilibirsınıftayarısınınbudurumdaolduğuihtimalinidüşünürsek, ne yapacağız? Kurtardığımızkardır, kalansağlarbizimdiranlayışıylamıyaklaşacağız?
İştebunoktada, ülkemizinsosyoekonomikkoşullarıitibarisiyle, şu an için EBA TV enverimliuzaktaneğitimaracıolaraköneçıkıyor. Televizyonunolmadığıevneredeyse yok denecekkadarazdır. MEB’in EBA TV üzerindenyürütüleneğitimhizmetinietkinleştirerekdevamettirmesienuygulanabilirveenverimliseçenekolarakgörünüyor.
Bu vesileyle, birkezdaha EBA TV’yihızlıbirşekildefaaliyetesokan MEB yönetiminivebusürecegönüllükatkısunantümöğretmenlerimizitebrikediyorumÖnemlibirhizmeteimzaatıyorlar.
Dilerim MEB kısazamandauzaktaneğitimsürecindeyaşanangariplikleremüdahaleeder.
Takipçisiolacağız..

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel