Genel

İçişleri Bakanlığının(Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü)Yardım Toplama Faaliyetleri ile ilgili Basın Duyurusu

Demek, vakıf veya diğer kişi ve kuruluşlar tarafından 2860 sayılı Yardım Toplama
Kanunu’na göre gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler,
merkezde Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce, illerde valilikler bünyesinde il sivil
toplumla ilişkiler müdürlükleri ve ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde ilçe sivil toplumla
ilişkiler şefl ikleri tarafindan yürütülmektedir.
Geçtiğimiz yıllarda, bazı demekler, vakıflar ve kişiler tarafindan 2860 sayılı Yardım
Toplama Kanunu’na aykırı olarak ilgili mülki idare amirlerinden izin alınmadan kurban derisi
toplandığı, Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 nci
maddesi ile 24/10/2001 tarihli ve 200l/32l,4 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karan ve
|81812002 taıihli ve 24850 sayılı Resmi Gazete’de yaymlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet
İşleri Başkanlığınca Yürütü]mesine Dair Yönetmelik hüki,imlerine dayanılarak hazırlanan
05107/2019 tarihli ve 30822 sayh Resmi Gazete’de yayımlanan 2019 Yılı Kurban
Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğine göre oluşturulan il ve ilçe Kurban Hizmetleri
Komisyonlarının belirlediği yerler dışında öğrenci yurt binaları veya bahçelerinde toplu
kesimler yapıldığı, kurban kesim yerlerinde çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi
gereken hususlara uyulmayarak 2872 sayıl,ı Çevre Kanunu’nun 8 inci maddesine aykırı
hareket edildiği, bazı öğrenci yurt binalannda bulunan kesimhaneler için 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre [l ve İlçe Tarım ve Orman
Müdülüklerinden alınmış onay belgelerinin bulunmadığı ve benzeri hususlarda ilgili
mevzuata aykın hareket edildiği yöniinde Bakanlığımıza ulaşan bilgiler üzerine gerekli
işlemlerin yapılması ||gi yazımız ile Valiliklerden istenilmiştir.
Yardım Toplama Kanunu’nun ilgili maddelerinde; Cumhurbaşkanınca izin almadan
yardım toplayabileceği kararlaştırılan ve yardım toplama faaliyetlerini izin vermeye yetkili
makamlara bildirmesi gereken kamu yaranna çalışan demek, kurum ve vakıflar dışındaki kişi
ve kuruluşlar tarafından yapılacak yaldım toplama faaliyetleri için yetkiti makamlardan izin
alınması gerektiği belirtilmiş, yardım toplama izni için yapılacak başıuru üzerine, izin
veıTneye yetkili olan vali ve kaymakamlaıca yapılacak gerekli inceleme ve araştırmalar sonucunda öngörülen nitelik ve şartlara uygun bulunmayan demek, vakıf veya diğer kişi ve
kuruluşlara yardım toplama izni verilmeyeceği, izin verilen yardım toplama faaliyetlerinin
amacı doğrultusunda gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin denetleneceği, izin alınmadan
girişilen yardım toplama faaliyetlerinin kolluk kuwetlerince derhal men edileceği, adı geçen
kanuna aykırı faaliyette bulunanlar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin uygulanacağı
hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan, 61512017 tarihli ve 30058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel
Ögrenci Bannma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 9 uncu ve l5 inci maddelerinde; öğrenci yurt ve
pansiyonlannın öğrencilerin devam ettiği eğitim kurumlarının niteliğine göre, bu kurumların
müstakil binalarda veya bağımsız girişi bulunan binada veya etrafı ihata duvanyla çevrili
ortak bir taşınmazın tizerinde bulunan ve tamamı kuruma ait birden fazla binada açılabileceği
ve kurum binalarının öğrenci barınma hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı
belirtildiğinden, kurban kesim yerlerinin belirlenmesinde söz konusu düzenlemelerin dikkate
alınması gerektiği değerlendirilmektedir.
Yaklaşmakta olan Kurban Bayramı öncesinde ve Kurban Bayramı süresince kurban
vecibesinin yerine getirilmesine ilişkin yapılacak ayni ve nakdi yardım toplama faaliyetlerinin
Yardım Toplama Mevzuatına uygun olarak yürütülmesinin sağlanması amacıyla gerekli
inceleme ve denetimlerin yapılmasını, izin ahnmadan girişilen yardım toplama faaliyetlerinin
kolluk kuwetlerince derhal men edilmesini, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanunu, 2872
sayıh Çevre Kanunu, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığ, Gıda ve Yem Kanunu ile
Özel Ögrenci Bannma Hizmetleri Yönetmeliği, kurban hizmetlerinin uygulanmasına ilişkin
tebliğler ve ilgili mevzuata aykırı hareket edenler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin
yapılmasını, konunun bİzzal İl valilerince hassasiyetle takip edilerek herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesini ve ekte gönderilen tablonun 1710812020 tarihine kadar Bakanlığımıza
gönderilmesini rica ederim.

Nevşehir Ana Haber
''Hayallerimizin Şehri İçin''

    You may also like

    Leave a reply

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    More in:Genel